Regulamin

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych oraz adresu e-mail.
 3. Właścicielem strony jest firma Software Dimension REGON 364358231, NIP 7511775556, zwana później Usługodowacą.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji.
 5. Usługi, polegające na zamieszczaniu informacji o prowadzonej działalności i ofercie na katalog.outstand.pl (później zwana jako Usługa lub Wpis) – są bezpłatne pod warunkiem zamieszczenia na stronie Klienta, której dotyczy Wpis, linku zwrotnego:
  <a href="https://katalog.outstand.pl">Bezpłatna baza firm </a>
 6. Klient oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów umieszczanych przez niego na katalog.outstand.pl, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Klient oświadcza ponadto, iż jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych i innych elementów zawartych w zamieszczanych przez siebie materiałach.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczania dostępu do katalog.outstand.pl ze względów technicznych, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia dostępu do usług będące następstwem działania Klienta lub siły wyższej.
 8. Klient w każdej chwili może usunać swoje Konto.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, produktów, towarów oraz usług oferowanych przez Klientów katalog.outstand.pl.
 10. Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami katalog.outstand.pl, a wszelkie spory z tym związane strony rozwiązują między sobą bez angażowania Usługodawcy.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania kont Klientów naruszających postanowienia Regulaminu a także Klientów, którzy nie dodali żadnego Wpisu oraz rejestracja nastąpiła conajmniej 30 dni wcześniej.
 12. Korzystanie przez Klienta z usług katalog.outstand.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.
 13. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, dotyczy to w szczególności zamieszczania przez Klienta na katalog.outstand.pl utworów i treści w sposób naruszający prawa autorskie uprawionych podmiotów.
 14. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich wynikających z wykorzystania przez Klienta materiałów, w tym, w szczególności opisów lub zdjęć, Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawce z odpowiedzialności z tego tytułu.
 15. Zabrania się oferowania na katalog.outstand.pl usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany. W szczególności zakaz dotyczy zamieszczania Wpisów ropagujących hazard, przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, rasistowskich, obrażających inne kultury i narodowiści oraz reklamujących systemy zarabiania w Internecie poprzez klikanie, polecanie użytkowników lub odbieranie poczty email oraz posiadających odnośniki do takich stron.
 16. Klient zgadza się z tym, że naruszenie zasad regulaminu może skutkować likwidacją jego konta w trybie natychmiastowym.
 17. Usunięcie konta Klienta jest tożsame z usunięciem wszystkich jego Wpisów zamieszczonych na katalog.outstand.pl.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usunięcia Wpisów, które w ocenie moderatora są mało wartościowe lub nie spełniają wymogów regulaminu.
 19. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane prawidłowo lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane identyfikujące Klienta.
 20. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej korzystając z formularza dostępnego na stronie katalog.outstand.pl lub kierując zgłoszenie na adres: info@outstand.pl
 21. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Klienta o przyczynach opóźnienia.
 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Klienta osobom trzecim w związku z korzystaniem przez niego z Usług, w szczególności zamieszczeniem danych firmowych przez osoby nieuprawnione na katalog.outstand.pl.
 23. Regulamin podlega prawu polskiemu. Strony poddają się wyłącznej właściwości polskich sądów w zakresie wszelkich sporów lub spraw wynikających z postanowień Regulaminu lub z nimi związanych.
 24. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego, a także inne stosowne przepisy, w tym w szczególności Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 25. Spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 26. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.